INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Olimpiady jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Z administratorem w ramach Olimpiady można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 58 668 23 50
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pocztowy: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 • W związku z rekrutacją do Olimpiady oraz jej realizacją, Prezydent Miasta Gdyni przetwarza dane osobowe osób reprezentujących (zgłaszających drużynę) oraz dane pozostałych uczestników drużyny w zakresie określonym fonnularzem zgłoszeniowym.
 • Będziemy przetwarzać Pani/Pana/dziecka dane osobowe w celu realizacji Olimpiady energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które polega na zwiększeniu świadomości i poziomu wiedzy mieszkańców Gdyni oraz innych obszarów województwa pomorskiego z zakresu efektywności energetycznej, wypromowanie i uhonorowanie aktywnych postaw u mieszkańców tego obszaru, którzy zdecydowali się na udział w olimpiadzie a także wykorzystaniu tych zachowań do promocji Gminy Miasta Gdyni. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
 • Dane osobowe w postaci wizerunku (dotyczy laureatów) będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody przez uczestnika, w przypadku dzieci przez rodzica/opiekuna prawnego.
 • Pani/Pana/dziecka dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek, przynależność do drużyny) mogą zostać udostępnione współorganizatorom olimpiady t.j. OPEC Sp. z o.o., PGE Energia Ciepła SA, Centrum Nauki Experyment, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz wykonawcom związanym z organizacją olimpiady wyłącznie na potrzeby związane z realizacją i promocją tego wydarzenia.
 • Administrator może również upublicznić w/w dane, w związku z promocją Olimpiady, w środkach masowego przekazu i oficjalnych publikacjach Urzędu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl, www.facebook.com i platforma YouTube).
 • Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych są także podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, firmy zapewniające obsługę techniczną i serwisową stron internetowych Organizatora oraz firma dostarczająca aplikację Kahoot. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż wyżej wskazani, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 • Dane Pani/Pana dziecka mogą być przekazane do państw trzecich (np. USA) w związku z wykorzystaniem serwisów Facebook i YouTube. Infonuujemy, że serwery tych serwisów znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują odmienne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Dostawcy usług zapewnią ochronę przetwarzanych danych w zakresie określonym w swoich politykach prywatności i ochrony danych, z którymi zapoznać się można odpowiednio w Facebook/YouTube.
 • Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 • Będziemy przechowywać Pani/Pana/dziecka dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli organizacji, realizacji i promocji Olimpiady ale również w celach archiwalnych, w których wymagają tego przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj 10 lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 • Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Prezydenta Miasta Gdyni, ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, czy też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Prezydenta Miasta Gdyni, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Olimpiadzie.